Uslovi i odredbe

Opšti uslovi i odredbe učešća na Omladinskom Film Festivalu Sarajevo

Uslovi i odredbe konkursa Festivala 

 (I)

Na festivalu se prikazuju domaći i strani kratkometražni i dugometražni igrani, eksperimentalni, art i animirani filmovi realizovani između dva festivala, kao i filmovi stari najviše jednu godinu, a koji nisu bili prijavljivani za takmičenje na Omladinskom Film Festivalu ili dati na uvid selektoru festivala u prethodnom selekcionom periodu. Na festivalu mogu biti prikazani filmovi koji su odabrani putem javnog konkursa, po specijalnom pozivu Festivala ili putem poziva za učešće.

(II)

Selektor festivala, pregledom svih prijavljenih odnosno pozvanih filmova, formira takmičarske selekcije, kao i netakmičarske. Selekcije koje čine program festivala odobrava Odbor festivala. Na festivalu mogu biti prikazani samo filmovi koji su dostavljeni u formatu i na način te u roku koji predviđaju Pravila Omladinskog Film Festivala i uslovi konkursa za prijavu za učešće na festivalu definisani u sklopu aplikacije za prijavu filmova.Festival zadržava pravo da zadrži zapise nagrađenih prijavljenih filmova (screener) koje može koristiti isključivo u svrhe dokumentacije i svrhe promocije festivala.

(IIa)

Filmove u netakmičrskim cjelinama bira isključivo selektor ili sektor programa Festivala i to posredstvom protokola o saradnji sa drugim Festivala. Selektor Festivala ili sektor programa Festivala filmove u netakmicarskim selekcijama iskljucivo pozivaju da ucestvuju na Festivalu sto znaci da ne postoji mogucnost apliciranja ili prijave filma kao sastavnog djela ovog segmenta filmskog programa.

(III)

Svi filmovi u takmičarskom programu, odnosno njihovi producenti - proizvođači, kako domaći tako i strani, nemaju pravo na naknadu za prikazivanje filmova.

(IV)

Prijavom na konkurs, svi prijavljeni daju Festivalu mogućnost dokumentovanja njihovih podataka neovisno od toga da li će njihov film biti izabran u zvaničnu selekciju ili ne.

(V)

Festival zadržava pravo promocije i emitovanja filmova iz zvaničnih selekcija tokom Festivala te u okviru popratnih festivalskih događaja tokom čitave godine.

Festival zadržava pravo naknadne izmjene selekcije, odredbi konkursa i promjene termina emitovanja i prikazivanja odabranih filmova.

(VI)

Uslovi za prijave filmova po kategorijama i selekcijama su detaljno opisani u pozivima za prijavu filmova koji se nalaze na početnoj stranici Festivala.

Kako je i navedeno, Festival zadržava pravo da određeni film ili prijavu odbije i smatra je nevažećom u slučaju da ne ispunjava opšte uslove ili se za isti smatra da nije povoljan za Festival.


Uslovi i odredbe korištenja web stranice Festivala i zaštita korisničkih podataka

Pravila upotrebe

-www.omladinski.ba- je stranica Omladinskog Film Festivala Sarajevo (U daljem tekstu OFF) Uvjeti navedeni u nastavku teksta odnose se na sadržaj i korištenje web stranice OFF-a. Korištenjem web stranice OFF-a, posjetilac (u daljem tekstu: “Korisnik”) prihvaća navedene uvjete.

Korištenje

Korisnik može konsultirati i koristiti ovu web stranicu, kao i informacije, podatke, softver, usluge i druge sadržaje koje na ovoj web stranici nude OFF i treća lica (u daljem tekstu zajedno: “sadržaj”) isključivo u svrhu ostvarivanja informacija. Zabranjeno je koristiti ovu web stranicu i njen sadržaj na način koji će prouzrokovati štetu drugim internet korisnicima ili OFF-u ili na način koji se može negativno odraziti na adekvatno funkcioniranje web stranice ili njenog sadržaja. Isto tako zabranjeno je koristiti dijelove web stranice koji nisu dostupni općoj javnosti pod lažnim imenom ili izbjegavajući mjere zaštite.

Tačnost i cjelovitost

Premda činimo sve napore kako bi smo osigurali tačne i ažurirane informacije, ne možemo garantirati da je sadržaj stranice tačan i cjelovit u momentu kada ga Korisnik koristi, niti možemo garantirati da će sadržaj biti cjelovit i tačan nakon proteka izvjesnog vremena. Iz ovog sadržaja ne proizilaze nikakva prava niti obaveze.

OFF nije odgovoran za (a) štetu prouzrokovanu netačnim, nepotpunim ili nedostupnim sadržajem; (b) štetu nastalu korištenjem sadržaja; i/ili (c) štetu nastalu zbog problema prouzrokovanog ili svojstvenog širenju informacija putem interneta kao što su neispravno funkcioniranje ili prekidi, odnosno greške i zakašnje informacije ili usluge od strane OFF-a ili pak informacija od Korisnika prema OFF-u putem web stranice ili bilo kojeg drugog elektronskog medija.

Dostupnost

OFF nastoji učiniti svoju web stranicu i njen sadržaj što dostupnijom, ali pri tome ne preuzima odgovornost za bilo kakve posljedice (privremene) nedostupnosti web stranice i/ili (dijelova) sadržaja.

Hiperveze (Hyperlinks)

Hiperveze na web stranici OFF-a vode do web stranica i/ili servera koje održavaju druga lica. OFF ne garantira i ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajima na tim stranicama i/ili serverima.

Intelektualna svojina

Web stranica i različiti elementi sadržaja, uključujući tekstove, fotografije, zaštitne slogane, logotipe, fotografska i grafička rješenja web stranice, intelektualno su vlasništvo OFF-a i/ili lica koja su to pravo prenijela na njega. Zabranjeno je umnožavanje ili objavljivanje sadržaja bez pismenog odobrenja OFF-a, osim kada je tehnički neophodno konsultirati web stranicu i sadržaj i koristiti ga u skladu sa ovim uvjetima.

OFF zadržava pravo da ne postavi određene linkove na svoju web stranicu, posebice na dijelove koji nisu na početnoj stranici (deep links) ili na linkove koji vode na stranice na kojima korisnici vide web stranicu OFF-a u okviru neke druge stranice (framed links).

Informacije upućene OFF-u

OFF ne može garantirati da će elektronska pošta ili druge elektronske poruke upućene na adresu OFF-a biti blagovremeno zaprimljene i obrađene, te stoga ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nezaprimljene ili kasno pristigle pošte, odnosno za neobrađivanje ili zakašnjelo obrađivanje iste.

Korisnik je saglasan da OFF može slobodno raspolagati informacijama koje mu je dostavio i garantira da te informacije ne ugrožavaju prava trećih lica.

OFF zadržava pravo izmjene i/ili brisanja informacija koje Korisnik dostavi putem web stranice u slučaju da je informacija koja je ponuđena ili već postavljena na stranicu u suprotnosti sa zakonom, interesima drugih korisnika interneta, trećih lica ili općim uvjetima OFF-a.

Prikupljanje podataka i korištenje istih

Festival lične podatke korisnika (email adresa i / ili ime) prikuplja putem "newsletter" prijave ili drugih načina gdje korisnici dobrovoljno pristaju dati svoje podatke.

Lični podaci (email adresa i / ili ime) će se koristiti samo i isključivo za organizaciju programa Festivala, događaja ili za poziv na festival kao i za promociju festivalskih aktivnosti. Festival iste adrese neće djeliti sa trećim licima. 

Izmjene i dopune

OFF zadržava pravo da, djelomično ili u cijelosti, izmjeni sadržaj ove web stranice bez prethodnog obavještenja.

Primjenjivi zakon i nadležni sud

Ovi uvjeti korištenja web stranice OFF-a podliježu zakonima Bosne i Hercegovine. Sporovi vezani za uvjete i/ili korištenje web stranice OFF-a rješavaju se isključivo pred nadležnim sudom u Sarajevu.