Basic Info/Opšte informacije

Movie detalis/Informacije o filmu

Video links/Video linkovi
(1) Opšte informacije

 • 10.Omladinski Film Festival Sarajevo (U daljem tekstu X OFF) će se održati od 07-11.09.2018.godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
 • Konkurs za prijavu filmova u svim kategorijama je otvoren 05.02.2018.godine
 • X OFF u 2018. godini predstavlja tri takmičarske kategorije:
  1. Glavni program "Kratki metar" - takmičarski studentski profesionalni film
  2. Takmičarski amaterski srednjoškolski i studentski film
  3. Takmičarski program "Novi tokovi", kratki eksperimentalni i internet formati

(2)  Opšti uslovi za prijavu na X OFF

 1. Pravo na prijavu filmova za kategoriju «Kratki metar» imaju svi afirmisani mladi profesionalni autori i studenti akademija u dobi između 18 i 25 godina 
 2. Pravo na prijavu filmova za kategoriju amaterskog kratkog filma imaju srednjoškolci i neafirmisani autori u dobi od 15-25 godina.
 3. Pravo na prijavu filmova za kategoriju "Novi tokovi" imaju svi filmski autori prodesionalci i amateri u dobi od 15-25 godina
 4. Pravo na učešće imaju državljani Bosne i Hercegovine i drugih zemalja svijeta

(3)  Specifikacije filma

 • Prijavljeni film ne smije biti stariji više od 1 godine
 • Maksimalno trajanje filma u svim kategorijama je 15 minuta, a minimalno trajanje 3 minute. Ovo pravilo može biti promijenjeno u slučaju da selektori tako odluče
 • Filmovi koji nisu snimljeni ne engleskom jeziku moraju biti titlovani na engleski jezik ili se uz film moraju dostaviti titlovi u .srt formatu
 • Filmovi koji su na stranom jeziku i ne na zvaničnom jeziku Bosne i Hercegovine u prijavu u dodatnoj korespondenciji sa Festivalom moraju dostaviti transkrpit dijaloga kako bi Festival izradio titlove na lokalnom jeziku

(4)  Način prijave i obaveze aplikanta

 1. Filmovi se prijavljuju isključivo putem online aplikacije za prijavu filmova
  (a.1.) Filmovi koji se prilažu uz aplikaciju prilažu se u vidu zaključanog i zaštićenog linka ili u vidu download linka.
  (a.2.) Filmovi moraju biti raspoloživi u .mp4 ili .mov formatu
  (a.3.) Trailer filma, ako postoji, može biti na dostupnom i otključanom linku
 2. Sve tražene informacije u aplikaciji za prijavu su obavezne
  (b.1.) Cijena prijave filma na X OFF u regularnom roku je 20,00 BAM (10,00 EUR), a u produženom roku za prijave 30,00 BAM (15,00 EUR)
 3. Onog momenta kada aplikant podnese prijavu za učešće na Festivalu, te kada prijava bude zaprimljena i registrovana ona više ne može biti povućena što automarski znači da će u slučaju da film bude selektovan isti biti i emitovan
 4. Aplikanti nakon ispunjavanja aplikacije za prijavu filmova moraju biti dostupni na email ili bilo koji drugi navedeni kontakt u aplikaciji zbog detaljnije organizacije učešće njihovih filmova na Festivalu
 5. Aplikant se obavezuje da će informacije o prijavljenom filmu biti tačne i ispravne, te da će Festivalu staviti na raspolaganje sve potrebne informacije, materijale i druge sadržaje a u svrhu potpune i kompletne prijave
 6. Aplikant se odriče prava na naknadu za prikazivanje filma u sklopu Omladinskog Film Festivala Sarajevo te Festival ne ograničava na broj prikazivanja filma u sklopu jednog izdanja
 7. Aplikant preuzima svu odgovornost i moguće štete nastale prijavom filma u smislu kršenja legalnih i zakonskih normi koje se odnose na korišteni i prikazani materijal u prijavljenom filmu, ograđujući Festival od bilo kakve odgovornosti za poruku i sadržaj filma
 8. Festival zadržava pravo da iz svakog selektovanog filma izdvoji maksimalno 3 minute sadržaja za potrebe promocije festivala i programa festivala. Festival također zadržava pravo za izradu vlastitih promotivnih tekstova i promotivnih materijala za selektovane filmove. Aplikant daje potpuno pravo Festivalu na sprovođenje navedenih aktivnosti.

(5)  Nagrade i žiri

Omladinski Film Festival Sarajevo dodjeljuje ukupno tri (3) nagrade. 
Odluku o najboljim filmovima u dole tri navedene kategorije, donosi internacionalni žiti sastavljen od tri člana.

 1. Nagrada za najbolji film u selekciji «Kratki metar» je 1.500,00 KM
 2. Nagrada za najbolji amaterski film u selekciji «Kratki metar» je 500,00 KM
 3. Nagrada za najbolji film u selekciji «Novi tokovi» je 500,00 KM

(6)  Završne odredbe

 1. Aplikacije za prijavu filmova će se primati do 30.05.2018.godine u redovnom roku za prijavu filmova, te od 10.06.-25.06.2018.godine u dodatnom roku za prijave filmova. U razmatranje neće biti uzete prijave stigle po zatvaranju konkursa kao ni prijave koje ne sadržavaju sve potrebne informacije. Nepotpune aplikacije smatrat će se nevažečim.
 2. Svi autori čiji su filmovi selektovani za takmičarski program Omladinskog Film Festivala Sarajevo, biće posebno i dodatno kontaktirani od strane programske i hospitality službe Festivala sa ciljem rješavanja daljih logističkih i tehničkih detalja oko samog učešća na Festivalu
 3. Autori čiji filmovi ne budu selektovani za selekcije takmičarskog programa Festivala nemaju pravo na povrat sredstava uplaćenih u procesu prijave na konkurs Omladinskog Film Festivala Sarajevo
 4. Omladinski Film Festival Sarajevo zadržava pravo izmjena i dopuna odluka o selekciji filmova te da bez bilo kakvog obrazloženja izmjeni ili dopuni ovaj konkurs ili listu selektovanih filmova. Festival je dužan obavjestiti aplikante o izmjenama.
 5. Aplikanti se obavezuju na tajnost informacija razmijenjenih u zvaničnim korespondencijama sa predstavnicima Omladinskog Film Festivala Sarajevo te se obavezuju da iste neće plasirati trećim licima.
 6. Raspored filmskih projekcije, satnice i lokacije projekcija selektovanih filmova su isključivo odluka Festivala i na istu ne mogu uticai učesnici i gosti Festivala
 7. Reditelji, producenti i producentske kuće se obavezuju da na filmove koji su prikazani u sklopu Omladinskog Film Festivala Sarajevo, u daljoj distribuciji i prikazivanjima navedu da je film bio u zvaničnoj selekciji OFF-a. Na raspolaganju će im biti i zvanični logotip Festivala sa naznakom "OFF official selection 2018" koja će biti dostavljena u digitalnoj formi. Isto se odnosi i na isticanje naznake za pobjedničke filmove. (npr. "OFF Best movie 2018")
 8. Dostavljeni materijali neće biti vraćeni. Festival preporučuje da ne šaljete orginale i jedine primjerke već kopije.
 9. Aplikanti se obavezuju da poštuju sve navedene uslove

(7)  Objava rezultata konkursa
Imena filmova i autora koji su izabrani za takmičarske selekcije Festivala biće zvanično objavljena najkasnije 20 dana prije održavanja Omladinskog Film Festivala Sarajevo, dok će autori o istome biti objavljeni maksimalno 50 dana od dana zatvaranja konkursa posredstvom e-mail pošte.

Za sve doodatne informacije možete se obratiti programskom sektoru Festivala na kontakt e-mail program@omladinski.ba

Sarajevo, 17.01.2018.

(1) General information

 • The 10th Youth Film Festival Sarajevo (hereinafter X OFF) will be held from 7-11 September 2018 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • The competition for the filing of films in all categories is open on February 5, 2018
 • X OFF in 2018 represents three competitive categories:
  1. Main program "Short meter" - competitive student professional film
  2. Competitive amateur high school and student film
  3. Competition program "New Currents", short experimental and internet formats

(2) General conditions for registration at X OFF

 1. The right to submit films for the category "Short Meter" shall be made by all affiliated young professional authors and students of film schools
 2. The right to apply for the category of amateur short film has high school students and unreliable authors at the age of 15-25 years.
 3. The right to report films for the category "New Currents" is available to all filmmakers by producers and amateurs aged 15-25 years
 4. The citizens of Bosnia and Herzegovina and other countries of the world have the right to participate

(3) Film specifications

 • The film must not be older than 1 year
 • The maximum duration of the movie in all categories is 15 minutes and the minimum duration is 3 minutes. This rule can be changed if the selectors decide so
 • Films that are not recorded in the English language must be subtitled in English or have to be submitted with subtitles in the .srt format
 • Films that are in a foreign language and not in the official language of Bosnia and Herzegovina, in additional correspondence with the Festival staff, must submit a transcript of the dialogue in order for the Festival to produce subtitles in the local language

(4) The method of application and obligations of the applicant

 1. Movies are only submitted using the online application for submiting movies
  (a.1.) Films accompanying the application are enclosed in the form of a locked and protected link or as a download link.
  (a.2.) Movies must be available in .mp4 or .mov format
  (a.3.) Movie Trailer, if any, may be available and unlocked
 2. All information requested in the application is required
  (b.1.) The registration fee of the film at X OFF in regular time is 20,00 BAM (10,00 EUR), and in the extended application deadline 30,00 BAM (15,00 EUR)
 3. The moment the applicant submits the application for participation in the Festival, and when the application is received and registered, it can no longer be withdrawn, which means that if the film is selected the same will be screened
 4. Applicants after completing the application for filing the films must be available on email or any other listed contact in the application for detailed organization of the participation of their films at the Festival
 5. The applicant undertakes that the information on the submitted film shall be accurate and correct, and that the Festival shall make available all necessary information, materials and other contents
 6. The applicant shall waive the right to a fee for showing the film within the Festival of Film Festival Sarajevo and shall not limit the Festival to the number of films to be shown in one edition
 7. The applicant assumes all responsibility and possible damage caused by the filing of a film in the sense of violating legal and legal norms relating to the material used and displayed in the submitted film, enclosing the Festival of any responsibility for the message and content of the film
 8. The Festival reserves the right to allocate a maximum of 3 minutes of content from each selected film for the purpose of promotion of the festival and festival program. The festival also reserves the right to create its own promotional texts and promotional materials for selected films. The applicant gives the full right to the Festival for the implementation of the above activities.

(5) Prizes and jury

The Youth Film Festival Sarajevo awards a total of three (3) awards.

The decision on the best films in the following three categories is made by an international cereal composed of three members.

 1. Prize for the best film in the selection "Short meter" is 1.500,00 KM
 2. The award for the best amateur film in the selection "Short meter" is 500,00 KM
 3. The Best Film Award in the «New Currents» selection is 500,00 KM

(6) Final provisions

 1. Filming applications will be accepted until 30 May 2018 in the regular filing deadline and from 10 June to 25 June 2018 in the additional filing deadline. The applications will not be taken into consideration after the closing of the competition, as well as applications that do not contain all the necessary information. Incomplete applications will be considered invalid.
 2. All authors whose films have been selected for the Competition Program of the Youth Film Festival Sarajevo will be additionally contacted by the program and hospitality service of the Festival with the aim of resolving further logistical and technical details about the participation in the Festival
 3. Authors whose films are not selected for the selection of the competition program of the Festival shall not be entitled to reimbursement of funds paid in the application process for the competition of the Youth Film Festival Sarajevo
 4. The Festival reserves the right to amend the decision on the selection of films and, without any explanation, amend or supplement this competition or a list of selected films. The festival is obliged to inform applicants about the changes.
 5. The applicants undertake the secrecy of information exchanged in official correspondence with representatives of the Youth Film Festival Sarajevo and undertake not to place them on to third parties.
 6. The schedule of film projections, timetables and location of projections of selected films are exclusively the decision of the Festival and can not be influenced by the participants and guests of the Festival
 7. Directors, producers and production companies are obliged to indicate that the film was in the official selection of OFF in the films shown in the frame of the Youth Film Festival Sarajevo in further distribution and presentation. They will also have the official logo of the Festival with the indication "OFF official selection 2018" which will be delivered in digital form. The same applies to highlighting the indication for winning films. (eg "OFF Best movie 2018")
 8. The materials returned will not be returned. The festival recommends that you do not send the original and the only copies of the copy.
 9. Applicants undertake to comply with all the above conditions

(7) Announcement of the results of the competition

The names of the films and authors selected for Competition Selection of the Festival shall be officially announced no later than 20 days prior to the Festival, and the authors shall be published for a maximum of 50 days from the closing date of the competition by e-mail.

For all additional information, you can contact the program sector of the Festival on the following e-mail program@omladinski.ba

Sarajevo, January 17, 2018