21 - 24 JUL 2021

Basic Info/Opšte informacije

Movie detalis/Informacije o filmu

Video links/Video linkovi
(0)  Opšte informacije  

 • 11.Omladinski Film Festival Sarajevo (U daljem tekstu XI OFF) će se održati od 6. do 10. Septembra 2019.godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.
 • Konkurs za prijavu filmova u svim kategorijama se otvara 21.01.2019.godine
 • XI OFF u 2019. godini predstavlja tri takmičarske kategorije:
  1. Glavni program "Kratki metar" - takmičarski studentski profesionalni film
  2. OFF Generacija – filmovi studenata koji su završili akademiju maksimalno prije 3 godine ili filmovi starijih afirmisanih autora namijenjeni temama omladini
  3. Takmičarski program "Novi tokovi", kratki eksperimentalni i internet formati

(1)  Opšti uslovi za prijavu na XI OFF

 1. Pravo na prijavu filmova za kategoriju «Kratki metar» imaju svi afirmisani mladi profesionalni autori i studenti akademija u dobi između 18 i 25 godina 
 2. Pravo na prijavu filmova za kategoriju OFF GENERACIJA imaju bivši studenti akademije do 26. godina ili afirmisani stariji filmski autori čiji filmovi su namijenjeni temama omladini
 3. Pravo na prijavu filmova za kategoriju "Novi tokovi" imaju svi filmski autori prodesionalci i amateri u dobi od 15-25 godina
 4. Pravo na učešće imaju državljani Bosne i Hercegovine i drugih zemalja svijeta

(2)  Specifikacije filma

 • Prijavljeni film u svim kategorijama ne smije biti stariji više od 1 godine
 • Maksimalno trajanje filma u svim kategorijama je 15 minuta osim u kategoriji OFF Generacija gdje je maksimalno trajanje filma 30 minuta, a minimalno trajanje  svih filmova je 2 minute. Ovo pravilo može biti promijenjeno u slučaju da selektori tako odluče
 • Filmovi koji nisu snimljeni ne engleskom jeziku moraju biti titlovani na engleski jezik ili se uz film moraju dostaviti titlovi u .srt formatu

(3)  Način prijave i obaveze aplikanta

 1. Filmovi se prijavljuju isključivo putem online aplikacije za prijavu filmova na web stranici Festivala
  1. Filmovi koji se prilažu uz aplikaciju prilažu se u vidu zaključanog i zaštićenog linka ili u vidu download linka.
  2. Filmovi moraju biti raspoloživi u .mp4 ili .mov formatu
  3. Trailer filma, ako postoji, može biti na dostupnom i otključanom linku
 2. Sve tražene informacije u aplikaciji za prijavu su obavezne
 3. Onog momenta kada aplikant podnese prijavu za učešće na Festivalu, te kada prijava bude zaprimljena i registrovana ona više ne može biti povućena što automarski znači da će u slučaju da film bude selektovan isti biti i emitovan
 4. Aplikanti nakon ispunjavanja aplikacije za prijavu filmova moraju biti dostupni na email ili bilo koji drugi navedeni kontakt u aplikaciji zbog detaljnije organizacije učešće njihovih filmova na Festivalu
 5. Aplikant se obavezuje da će informacije o prijavljenom filmu biti tačne i ispravne, te da će Festivalu staviti na raspolaganje sve potrebne informacije, materijale i druge sadržaje a u svrhu potpune i kompletne prijave
 6. Aplikant se odriče prava na naknadu za prikazivanje filma u sklopu Omladinskog Film Festivala Sarajevo te Festival ne ograničava na broj prikazivanja filma u sklopu jednog izdanja

(4)  Nagradni fond

 1. Nagrada za najbolji film u selekciji «Kratki metar» je 1.000,00 KM
 2. Nagrada za najbolji amaterski film u selekciji «OFF Generacija» je 500,00 KM
 3. Najgrada za najbolji film u selekciji «Novi tokovi» je 500,00 KM

(5)  Zatvranje konkursa

 1. Aplikacije za prijavu filmova će se primati do 30.05.2019.godine u redovnom roku za prijavu filmova, te 23.06.2019.godine u dodatnom roku za prijave filmova. U razmatranje neće biti uzete prijave stigle po zatvaranju konkursa kao ni prijave koje ne sadržavaju sve potrebne informacije. Nepotpune aplikacije smatrat će se nevažečim.
 2. Svi autori čiji su filmovi selektovani za takmičarski program Omladinskog Film Festivala Sarajevo, biće posebno i dodatno kontaktirani od strane programske i hospitality službe Festivala sa ciljem rješavanja daljih logističkih i tehničkih detalja oko samog učešća na Festivalu
 3. Autori čiji filmovi ne budu selektovani za selekcije takmičarskog programa Festivala nemaju pravo na povrat sredstava uplaćenih u procesu prijave na konkurs Omladinskog Film Festivala Sarajevo u sluačju da su film prijavili preko servisa Filmfreeway.com
 4. Omladinski Film Festival Sarajevo zadržava pravo izmjena i dopuna odluka o selekciji filmova te da bez bilo kakvog obrazloženja izmjeni ili dopuni ovaj konkurs ili listu selektovanih filmova
 5. Aplikanti se obavezuju na tajnost informacija razmijenjenih u zvaničnim korespondencijama sa predstavnicima Omladinskog Film Festivala Sarajevo te se obavezuju da iste neće plasirati trećim licima.

(6)  Objava rezultata konkursa

 1. Imena filmova i autora koji su izabrani za takmičarske selekcije biće zvanično objavljena najkasnije 20 dana prije održavanja Omladinskog Film Festivala Sarajevo, dok će autori o istome biti objavljeni maksimalno 50 dana od dana zatvaranja konkursa.

(7)  Završne odredbe

 1. XI OFF zadržava pravo izmjene svih stavki konkursa bez prethodne najave
 2. Sve izmjene će biti objavljene naknadno
 3. Festival će sve prikupljene informacije koristiti isključivo za svrhe organizacije Festivala i iste neće djeliti sa trećim licima

(0)  General information

 • 11th Youth Film Festival Sarajevo (hereinafter XI OFF) will be held from 6 to 10 September 2019 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 • The contest for the filing of films in all categories opens on 21 January 2019
 • XI OFF in 2019 represents three competitive categories:
  1. The main program "Short meter" - a competing student professional film
  2. OFF Generacija - movies of students who have completed the academy maximum 3 years ago or films of older affirmed authors intended for young people
  3. Competition Program "New Funnels", short experimental and internet formats

(1) General Terms for Signing In to XI OFF

 1. The right to apply for "Short Meter" films has all affirmative young professional authors and academia students between the ages of 18 and 25
 2. The right to apply for films for the OFF GENERATION category are former students of the Academy until the age of 26 or affirmed senior filmmakers whose films are intended for young people
 3. The filing rights for the category "New Streams" include all filmmakers, producers and amateurs aged 15-25
 4. Citizens of Bosnia and Herzegovina and other countries of the world have the right to participate

(2) Film Specifications

 • A registered movie in all categories must not be older than 1 year
 • The maximum duration of the movie in all categories is 15 minutes apart from OFF Generation where the maximum duration of the movie is 30 minutes and the minimum duration of each movie is 2 minutes. This rule can be changed if the selectors so decide
 • Films that are not recorded in English must be subtitles in English or films must be submitted in .srt format

(3) Application form and obligations of the applicant

 1. Films are filed exclusively through the online application for filming on the Festival website
  1. Movies attached to the app are attached to the locked and protected links or as download links.
  2. Films must be available in .mp4 or .mov format
  3. Trailer film, if any, may be on the available and unlocked link
 2. All required information in the application is required
 3. At the moment when the applicant submits the application for participation at the Festival, and when the application is received and registered, it can no longer be withdrawn which means that if the movie is selected the same will be broadcast
 4. Applicants after the filing application must have been made available to the email or any other contact specified in the application for a more detailed organization to participate in their films at the Festival
 5. The Applicant agrees that the information on the submitted film will be accurate and correct, and that the Festival will be made available to the Festival all the necessary information, materials and other content for complete and complete application
 6. The Applicant waives the right to a fee for displaying the film within the Omladinski Film Festival Sarajevo and the Festival does not limit the number of films presented within one edition

(4) A prize fund

 1. The award for the best movie in the "Short Meter" selection is 1.000,00 KM
 2. The award for the best amateur film in the selection of "OFF Generacija" is 500,00 KM
 3. The best movie for the selection of "New Streams" is 500,00 KM

(5) Closure of the competition

 1. Applications for filing applications will be received by 30.05.2019 in the regular filing deadline, and on 23 June 2019 in the additional filing deadline. In the consideration will not be received the applications came after the closing of the application as well as the application that does not contain all the necessary information. Incomplete applications will be considered invalid.
 2. All authors whose films are selected for the Omladinski Film Festival Sarajevo Competition Program will be specially and in addition contacted by the Festival's program and hospitality service with the aim of solving further logistical and technical details of the Festival's own participation
 3. Authors whose films are not selected for selection of the Festival's Competition Program are not entitled to the refund of funds paid in the process of applying for the Youth Film Festival Sarajevo if the film was filed through Filmfreeway.com
 4. The Youth Film Festival Sarajevo reserves the right to modify and amend the selection of films and to modify or supplement this competition or list of selected films without any explanation
 5. Applicants undertake the confidentiality of information exchanged in official correspondence with the representatives of the Youth Film Festival Sarajevo and agree not to place them on third parties.

(6) Announcement of the results of the competition

 1. The names of the films and authors selected for the competition selection will be officially published no later than 20 days before the Omladinski Film Festival Sarajevo, while the authors will be published for a maximum of 50 days from the closing date.

(7)  Završne odredbe

 1. XI OFF reserves the right to change all items of the competition without prior notice
 2. All changes will be made public later
 3. The Festival will use all information collected exclusively for the purpose of organizing the Festival and will not share it with third parties